Cennik usług

CENNIK MEDIACJI UMOWNEJ

   WSTĘPNE/ PIERWSZE spotkanie: 260 zł + 23 % VAT

   UGODA MEDIACYJNA, RODZICIELSKI PLAN WYCHOWAWCZY czy inne dokumenty są opłacane odrębnie. Koszt podstawowy to 260 złotych plus 23% VAT

   Opłata mediacyjna w sprawach majątkowych ustalana jest odpowiednio do wartości przedmiotu sporu (WPS) – rodzaju sprawy:

   WPS do 40 000 zł – 1180 złotych + 23 % VAT

   WPS od 40 001 zł do 250 000 złotych – 1180 złotych + 1% nadwyżki ponad 40.000 złotych + 23 % VAT

   WPS powyżej 250 000 złotych – 3.800 złotych  plus 1% nadwyżki powyżej 250 000 złotych ale nie więcej niż 50 000 zł + 23 % VAT

   W sprawach niemajątkowych opłata mediacyjna jest ustalana ze stronami, ale wynosi nie mniej niż 260 złotych za posiedzenie + podatek VAT.

W wypadku mediacji wyjazdowych , czy poza granicami kraju , doliczany jest koszt delegacji wyjazdowej , dlatego stawka ustalana ze stronami jest indywidualnie.

   Konstrukcja standardowego pisma procesowego w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego – od 170 złotych + 23 % VAT.

KOSZT MEDIACJI ZE SKIEROWANIA SĄDU

    Jeśli strona wszczęła już postępowanie przed sądem i uiściła opłatę od pozwu lub wniosku, to sąd z urzędu zwraca jej całą uiszczoną opłatę pod warunkiem, że strony zawarły ugodę przed mediatorem przed rozpoczęciem rozprawy lub  trzy czwarte uiszczonej opłaty jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.

   Odpłatność za sprawy skierowane do mediacji przez sąd,  są regulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2016, poz. 921).

   §2 ust.1 . W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego (plus  podatek).

     2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych (plus podatek).

   § 3 Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów: 1) przejazdów , 2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości do 70 złotych za jedno posiedzenie; 3) korespondencji – do 30 złotych.

   § 4 W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości do 70 złotych.

Do ww. kwot doliczany jest podatek VAT (23%).

Także tutaj koszty dzielą się na obie strony postępowania mediacyjnego, chyba, że strony umówią się inaczej.

„Ponieważ spokój bywa lepszy od racji, dlatego zapraszam do mediacji”

BBG