Mediacja - po co, dla kogo, na czym polegają ?

Co to mediacja i… dlaczego warto.

Mediacje to odformalizowana procedura rozwiązywania konfliktu, której celem jest uzyskanie porozumienia pomiędzy stronami i ustalenie rozwiązania satysfakcjonującego dla każdej z nich.

Tradycyjny proces sądowy ma celu rozstrzygnięcie sporu, a mediacja umożliwić wspólne rozwiązanie problemu, a to jednak różnica. Mediacja daje stronom szansę na dialog i porozumienie.

art. 187 § 1 pkt 3 kpc

„W 2016 roku wprowadzono obowiązek informowania już w pozwie czy strony podjęły próbę mediacji lub inny pozasądowy sposób rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu.

Postępowanie mediacyjne prowadzone jest przy udziale mediatora, którego rola polega na zorganizowaniu oraz wspomaganiu prowadzonych przez strony rozmów. Mediator ma wspierać strony w dyskusji, w znalezieniu rozwiązania. W trakcie postępowania mediacyjnego strony negocjują aby wypracować odpowiednie dla nich rozwiązania.”

Podstawowymi zasadami mediacji są:

Dobrowolność

 mediacja odbywa się dobrowolnie, za zgodą obu stron. Nie ma obowiązku zawarcia ugody i w każdej chwili można też zrezygnować z mediacji.

POUFNOŚĆ

wszystkie tematy poruszane w trakcie mediacji są całkowicie poufne. Poufność dotyczy mediatora i Stron.

BEZSTRONNOŚĆ I NEUTRALNOŚĆ

 mediator nie może wyróżniać żadnej ze stron. W równym stopniu wspiera obie strony biznesowo czy cywilnie. Nie może mediować z rodziną czy osobami, z którymi jest blisko  związany aby nie być stronniczym.  Nie narzuca swoich rozwiązań, a wspiera w poszukiwaniu porozumienia w celu znalezienia rozwiązania akceptowanego przez obie Strony konfliktu.

Mediacje:

pozwalają na utrzymanie współpracy biznesowej pomiędzy kontrahentami

pozwalają zaoszczędzić czas, ograniczyć nerwy i koszty

umożliwiają zachowanie przez strony kontroli nad przebiegiem postępowania mediacyjnego, jak również nad treścią ugody – to co zostanie spisane zależy w znacznej mierze od Was!

ułatwiają wypracowanie szybkiego kompromisu i rozwiązania sporu

pozwalają na uniknięcie i ograniczenie stresu związanego m.in. z występowaniem w sądzie

umożliwiają w biznesie na zachowanie płynności finansowej

pozwalają na zachowanie pozytywnego wizerunku firmy

Mediacje:

pozwalają na utrzymanie współpracy biznesowej pomiędzy kontrahentami

pozwalają zaoszczędzić czas, ograniczyć nerwy i koszty

umożliwiają zachowanie przez strony kontroli nad przebiegiem postępowania mediacyjnego, jak również nad treścią ugody – to co zostanie spisane zależy w znacznej mierze od Was!

ułatwiają wypracowanie szybkiego kompromisu i rozwiązania sporu

pozwalają na uniknięcie i ograniczenie stresu związanego m.in. z występowaniem w sądzie

umożliwiają w biznesie na zachowanie płynności finansowej

pozwalają na zachowanie pozytywnego wizerunku firmy

Zawsze pierwszym krokiem w wypadku niemożności zażegnania jakiegokolwiek konfliktu naprawdę powinien być  kontakt z mediatorem. Dopiero, gdy przeprowadzenie mediacji w ogóle będzie niemożliwe, lub kiedy Strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska wtedy warto ubiegać się o pomoc radcy prawnego lub adwokata aby występować w procesie/ w sądzie. 

I choć brak zgody Strony na mediację jest przeszkodą, jednak jako profesjonalny mediator mam wypracowane metody na przełamywanie oporu lub uprzedzeń względem mediacji.  Spokojnie tłumaczę. Dlatego pozwólcie sobie Państwo wyjaśnić, przedstawić zalety mediacji i pomóc w rozwiązaniu konfliktu ( rodzinnego, cywilnego, rodzicielskiego czy sąsiedzkiego) zanim ! pójdziecie do sądu, chociaż i tam, w trakcie procesu do mediacji można powrócić. Ponieważ zawsze! warto rozmawiać. A to co ustalicie WSPÓLNIE będzie łatwiej przez Was przestrzegane, od działania narzuconego Wam odgórnie…niejako poza Wami…co dla nikogo zwykle nie jest dobre.

„Ponieważ spokój bywa lepszy od racji, dlatego zapraszam do mediacji”

BBG